Glosar de medicină - Wikipedia

Semioticele cu raze X ale bolilor articulare. Glosar de medicină

Preluarea neautorizatæ, færæ acordul scris al editorului, a materialelor publicate în aceastæ revistæ constituie o încælcare a legii copyrightului. Un ritm ciudat animæ aparatul de stat: e vorba în primul rînd de marele mister al zeilor care priponesc, împæraflii magicieni, chiorii care emit din unicul lor ochi semne ce captureazæ øi instituie legæminte la distanflæ.

De cealaltæ parte se aflæ regii-juriøti, ciungii cu unicul lor brafl ridicat, indicator al dreptului øi tehnologiei, al legii øi instrumentului. Se deschide obturatorul. Stræbætînd întunericul, lumina cade pe grila construitæ în fereastra lentilelor convergente.

Semioticele cu raze X ale bolilor articulare durerile articulare ce este

Aceastæ încæpere, atent construitæ, are un nume cunoscut. E o cameræ, øi anume una cu finalitate: antrenarea luminii, grafierea acesteia — literalmente, foto-grafierea prin care lumina e supusæ legii geometrice clædite în camera obscuræ. Aøadar, camera e un loc în care lumina e izolatæ øi disciplinatæ, ca o încæpere din panopticul lui Jeremy Bentham.

Øi, precum acea încæpere din panoptic, celula camerei e utilæ atît ca maøinæ de antrenament, cît øi ca instrument care produce øi stocheazæ text. Ceea ce are loc în geneza fotografiei nu poate fi redus la un proces de transcriere mecanicæ ori de tipul codului morse.

Semioticele cu raze X ale bolilor articulare periați tratamentul artritei articulare

Fotografia ne lasæ în aer. Iar oferta sa finalæ e periculoasæ. E vorba de ruptura coregrafiatæ de maøina de disciplinat lumina în clipa întîlnirii traumatice.

Aparatul fotografic a fost dintotdeauna parte a unui asamblaj mai larg, precum calculatorul legat prin cabluri de instrumentele sale periferice. Scæpæm ceva atunci cînd tæiem fotografia pentru a o potrivi cadrului. Sensul se pierde acum între douæ lumi.

Acesta e alibiul puterii: a øti secretul care asiguræ tæcerea noastræ.

De aceea, politica dezvæluirii sau demascærii e sortitæ eøecului. Istoricii imaginii cunosc foarte bine modul în care îi priveøte legea cadrului: imagine sau context, aceasta e alegerea.

Glosar de medicină - Wikipedia

E mai bine sæ vezi doar detaliul ori, de cealaltæ parte, sæ te pierzi rapid în fundal. Acestea nu sînt întrebæri noi.

И тотчас же их маленький бивак оказался затоплен потоками света, отодвинувшими тьму. Груша эта излучала не только свет, но и тепло -- Олвин сразу же ощутил это нежное, ласкающее излучение, которое, казалось, проникало до самых костей. Держа треножник в одной руке, а в другой -- свой рюкзак, Хилвар стал спускаться вниз по склону, и Олвин поспешил за ним, прилежно стараясь не выходить из круга света.

Prin ele, revin la argumente mai vechi care au fost fie interpretate eronat, fie formulate imprecis. Clark, Image of the People [Imaginea poporului], din Aceste concepte au generat propriile efecte neprevæzute, proliferînde, iar deschiderea rezultatæ a constituit tot ceea ce e mai interesant în cîmpul studiilor culturale vizuale, înainte de trecerea acestora în lumea manualelor øi culegerilor. Amploarea acestor concepte refuza aducerea lor pe terenul exclusivist al dezbaterii metodologice, cea care constituise preocuparea obsesivæ a istoriilor disidente ale artei din perioada anilor — începutul anilor Aceasta nu constituie însæ, în Semioticele cu raze X ale bolilor articulare, o dovadæ a cooptærii.

Prolifera- 7 DuBroni wet-plate collodion camera, c. Science Museum, London rea disputelor erodeazæ fundamentul øi materia edificiului disciplinar: acesta nu va fi pur øi simplu ocupat, ci stræpuns, aøa artroza e shpines comunarzii au stræbætut cartierele asediate ale Parisului.

Imaginea radiologică patologică a plămânilor

Schimbærile aduse de acestea au reconfigurat cîmpul culturii vizuale øi reprezentarea sa istoricæ, acoperind în acelaøi timp presiunile de schimbare venite dinspre aøa-numita nouæ istorie a artei.

Nici mæcar reformularea extraordinar de influentæ a lui Althusser, despre materialitatea ideologiei, nu a putut amîna prea mult reîntoarcerea unui concept expresiv al reprezentærii. Semioticele cu raze X ale bolilor articulare din anii au dus la cæutarea unor moduri alternative de practici radicale, dincolo de cærærile bine bætætorite ale reportajului øi documentarului de stînga, în afara liniilor de tramvai ale realismului øi artificiului, care dictaseræ traseul paralel al fotografiei încæ de la inventarea sa.

Din aceastæ perspectivæ, fotografia nu mai putea fi væzutæ ca mediu unic, cu statut øi valoare inerente. Statutul înregistrærii fotografice nu a fost un dat, garantat prin simpla disponibilitate a tehnologiei: a fost necesaræ producerea sa. Repet: acesta nu e un argument sociologic. Nu mæ refer la contextele sociale externe prin care au fost mobilizate, instrumentalizate, evaluate øi interpretate tehnologiile fotografice.

Semioticele cu raze X ale bolilor articulare genunchii mai rănit decât

Instituirea fotografiei ca obiect specific al cunoaøterii, ca obiect al sensului, aparent potrivit cadrului sæu, e un proces caracterizat de instabilitate øi contestare. Iar acelaøi proces care pune fotografia la locul sæu trebuie sæ o øi smulgæ de acolo.

Semioticele cu raze X ale bolilor articulare bun antiinflamator pentru articulații

Mediul nu e un dat pur øi simplu, ci trebuie constituit øi instituit. Fotografierea nu are identitate, însæ fotografia poate avea, deoarece captureazæ sens chiar øi atunci cînd deschiderea inepuizabilæ a fotografierii pare a fi capturatæ øi fixatæ de aparatul discursiv al cadrului. Iar mecanismele capturii sînt mai puternice decît cele ale încadrærii. Aparatul fotografic este un instrument complex: în interiorul 10 arhiva Prints stored in vertical file, Survey of Surrey, from H. Gower, L.

Stanley Jast, and W. Topley, The Camera as Historian, London, Sampson Low, Marston,facing page 86 11 sæu, tehnologiile birocratic-administrative Semioticele cu raze X ale bolilor articulare arhivei sînt cuplate de mecanismele capturii identificatoare, specifice sistemului de operare al maøinii de fæcut imagini.

Aceasta justifica monitorizarea, interpretarea øi supunerea sa constantæ. Supravegherea avea sæ fie aparatul sæu de constrîngere; înregistrarea — celula, iar dosarul de fiøiere — arhitectura sa carceralæ. Ultimele tehnologii au fost mobilizate în acest sens, cu fotografia în prim-plan, deøi productivitatea lor era la fel de dubioasæ ca socialul însuøi. Tehnologiile ar fi trebuit sæ fie doar instrumente servile în folosul cunoaøterii obsesive a puterii.

Glosar de medicină

Valoarea sa consta tocmai în aceastæ goliciune, ce promitea o adaptabilitate superioaræ ca maøinæ de anexat corpuri, ce producea supunere prin autoreglementare.

Panopticul nu a fost însæ doar un aparat pur vizual. Pe scurt: o maøinæ discursivæ. A fost un aparat material, nu un concept totalizator. Mai mult, odatæ pus în practicæ, efectele sale 12 arhiva nu au devenit niciodatæ inexorabile. A generat un exces de sens care nu a putut fi redus la propria tehnologie a sensului. Aøadar, panoptismul øi disciplinaritatea nu desemneazæ un sistem implacabil øi exhaustiv, dar nici nu sînt metafore generale. Astfel sînt instituite øi legitimate acele regimuri care controleazæ productivitatea evenimentelor discursive øi estompeazæ materialitatea lor periculoasæ ca evenimente.

Puterea — atît puterea pozitivæ, care produce øi incitæ, cît øi cea negativæ, care constrînge — e încorporatæ în însæøi gramatica fiecærui eveniment al sensului.

  1. Idea41 by Forum Lenteng - Issuu
  2. Fals articulație cum să trateze
  3. А вот в Диаспаре теперь не было уже ни одной женщины, которая знала бы или стремилась бы к тому, что когда-то являлось венцом любви.
  4. Теперь подобное путешествие совершалось опять, в машине, где легионы позабытых и отнюдь не жаждавших приключений людей чувствовали бы себя как дома.
  5. После того, как удивление прошло, она подумала: а что, если она выслеживала в парке не Элвина и Хедрона, а их проекции.
  6. У художников города -- а в Диаспаре каждый время от времени становился художником -- был обычай выставлять самые новые произведения вдоль движущихся тротуаров, чтобы гулявшие могли любоваться работами.
  7. Durere la exercițiile articulare sacroiliace
  8. Imaginea radiologică patologică a plămânilor | Proceduri medicale

De asemenea, dupæ cum a insistat Foucault, aceastæ putere nu e niciodatæ doar negativæ sau prohibitivæ, ci e, mai degrabæ, productivæ, producînd obiecte, subiecte, cîmpuri teoretice, efecte de adevær øi efecte de putere. Procedurile constituie un regim discursiv. În acelaøi timp, din necesitate, statul ræmîne prins în raporturi cu puteri øi sisteme exterioare sau chiar opuse.

Statul se stræduie cu toate puterile sæ construiascæ un teritoriu sistematic, unificat, centralizat øi omogen. Øi totuøi am observat deja cæ statul — chiar acel stat care a reuøit sæ încorporeze tehnicile øi tehnologiile disciplinei sociale — nu se poate unifica øi nu se poate extinde aøa cum ar dori. Nu poate satura niciodatæ domeniul discursului øi nici cîmpul social pe care îl produce.

Imaginea radiologică patologică a plămânilor © Autor: Dr.

Ceea ce limiteazæ statul nu e doar lupta pentru putere statalæ; øi nu poate fi vorba decît în ultimul rînd de mecanismele interne de verificare øi echilibrare. Poate cæ încearcæ sæ reducæ, sæ subordo- 14 arhiva neze sau sæ absoarbæ aceste maøinærii, însæ acestea sînt mereu inadecvate øi, în acelaøi timp, dincolo de interesele sale — sînt fie ineficiente, fie supraproductive în raport cu fixitatea pe care le-ar conferi-o statul.

Semioticele cu raze X ale bolilor articulare cum se exprimă artroza șoldului

Nu poate produce niciodatæ societatea pe care o doreøte; nu poate opri niciodatæ jocul dintre putere øi discursivitate; nu le poate reduce la principiul sæu de suveranitate teritorialæ. Încercarea violentæ a statului de a fixa un teritoriu, un teren în afara oricærei dispute, e reliefatæ de evenimentul confruntærii statului cu noile tehnologii ale sensului øi puterii — noi tehnologii ale sensului øi subiectiværii.

Aceastæ excludere a proliferærii produce utilitate, sens, plæcere, profit øi putere, însæ Semioticele cu raze X ale bolilor articulare e niciodatæ stabilæ. Instabilitatea cadrelor locale øi a ierarhiei segregærii, contraefectele produse de un cadru asupra altuia øi presiunea a ceea ce ræmîne nu pot fi eradicate în totalitate øi submineazæ integritatea ordinii instituite în regimul discursiv al statului.

E o bucurie care nu poate fi satisfæcutæ, fiindcæ impulsul pentru împlinirea sa e dat de un sens traumatic al lipsei. Statul, ca materializare a controlului øi garant suprem al pactului social, devine astfel tocmai ceea ce reprezintæ împlinirea ordinii.

Schița biologiei - Outline of biology - experttraining.ro

Poate sæ facæ aceasta doar indirect, devenind materializarea dreptului de a revoca øi a pedepsi pe cei cærora li se imputæ furtul bucuriei. From La police des images, Paris, Encre Editions, Acesta a fost regimul supravegherii øi al disciplinei sociale, dar øi al serviciilor sociale.

A fost un regim prin care statul a încercat sæ colonizeze socialitatea øi sæ producæ, astfel, o societate. Care sînt caracteristicile definitorii ale statului, cele care îl deosebesc de alte forme de autoritate socialæ øi reglementa- 17 re? Sæ însemne aceasta cæ ar trebui sæ situæm forma statului modern într-un proces liniar al dezvoltærii istorice, poate ca sintezæ a unor anumite elemente din formele care a tratat articulațiile cu ace depæøite?

În viziunea sinteticæ, grandioasæ, a lui Philip Bobbitt, statul modern a apærut acolo unde regimul politic al Europei medievale era cel mai slab, acolo unde începea sæ se destrame: în oraøele bogate, bine integrate, foarte competitive, øi totuøi vulnerabile strategic din Italia secolului XV. În timp, statul avea sæ dobîndeascæ tot mai multæ autonomie, ajungînd sæ se situeze deasupra corpului social care îl produsese. În acest strat ipostaziat e materializatæ din acest moment suveranitatea.

Virologie - studiul virusurilor Biologie moleculară - studiu al biologiei și funcțiilor biologice la nivel molecular, cu unele treceri la biochimie. Biologie structurală - o ramură a biologiei molecularebiochimiei și biofizicii preocupate de structura moleculară a macromoleculelor biologice. Neuroștiință - studiul sistemului nervos, incluzând anatomia, fiziologia și proprietățile emergente.

Puterea ræmîne mereu colectivæ. Pe de o parte, societatea nonstatalæ e omogenizatæ ca structuræ impenetrabilæ pentru orice externalitate øi cæreia nu îi scapæ nimic. Am putea întreba însæ: cum se face cæ ajunge sæ includæ atît sclavia, cît øi diviziunea sexualæ a muncii?

Ori: de ce s-ar destræma vreodatæ o astfel de societate? Pentru a fi exclus sau refuzat, statul ar trebui sæ existe deja ca externalitate. Din contræ, pentru Deleuze øi Guattari, statul nu apare din nonstat.

Astfel, statul øi nonstatul se aflæ în tensiunea activæ a unei confruntæri deschise, incapabile sæ se elimine reciproc. Statul însuøi tinde sæ facæ din nonstat o imposibilitate, însæ nu poate sæ elimine nonstatul din propria sa interioritate.